Informacje o przyznawaniu pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komunikaty i ogłoszenia
ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCOM DOFINANSOWANIA
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW .

 
 
O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą się ubiegać pracodawcy, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonywania określonych prac lub przygotowania do określonego zawodu na podstawie art. 70b. ustawy o systemie oświaty. Muszą być spełnione następujące warunki:
1. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia.
2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu >>pobierz wniosek.
 
Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
2. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartą w celu przygotowania zawodowego;
3. Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
4. Aktualny odpis (wpis) lub kopię zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
5. Oświadczenie o pomocy de minimis jakiej był beneficjentem w okresie trzech lat obejmujących rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie przyznane jest przez wójta gminy w drodze decyzji, po spełnieniu wyżej wymienionych wymagań.
Od 1 września 2012 r. została dodana nowa regulacja prawna do art. 70b
ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie
warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z
28.12.2006, str. 5).

Z związku z powyższym do wniosku oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:
1. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis >>pobierz
2. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis >>pobierz
3. oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis >>pobierz
4. oświadczenia o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i w przypadku
takiego obowiązku sprawozdania finansowego za okres ostatnich 3 lat obrotowych.