Uchwała Nr III/9/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr III/9/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) art. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 435.050,00zł oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 9.052.311,50 zł
wydatki 9.902.288,50 zł.

§ 4. Planowany deficyt stanowi kwotę 849.977,00zł i zostanie sfinansowany:
  1. pożyczkami i kredytami w kwocie 810.454,00 zł
  2. wolnymi środkami z 2005 roku w kwocie 39.523,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 1.269.088,50zł z tego na sfinansowanie deficytu 849.977,00zł i na sfinansowanie przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów 419.111,50 zł oraz rozchody w kwocie 419.111,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1.579.565,50zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350.000,00zł.

§ 7. Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Uchwala się limity wydatków na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.