Protokół Nr XXVII/2013

Protokoły
P R O T O K Ó Ł
Nr XXVII/2013
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 29 listopada 2013 roku

Cały dokument w postaci .pdf >>