Uchwała Nr XXXI/175/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXI/175/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku


w sprawie: nadania statutu Urzędowi Gminy w AleksandrowieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r.: Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.: Nr 17, poz. 128), w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962, Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r.: Dz.U. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Nadaje statut urzędowi Gminy w Aleksandrowie, stanowiący załącznik
do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie