Uchwała Nr XXXI/174/06

Uchwały

 

Uchwała Nr XXXI/174/06
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 20 września 2006 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 . Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 8.329.093,50 zł
wydatki 9.614.120,50 zł

§ 4 . Uchwala się plan nakładów na inwestycje na 2006 rok wg działów i rozdziałów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Uchwala się limity wydatków na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej zgodnie załącznikiem Nr 5.

§ 6 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.