Uchwała Nr XXIX/206/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXIX/206/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 28 lutego 2014 roku 

w sprawie: zatwierdzenia projektu "Równe szanse - lepsza przyszłość" w ramach konkursu Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument do pobrania tutaj >>