Uchwała Nr III/12/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA NR III/12/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128 ) oraz art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 , poz. 266 , Nr 69, poz. 626 , z 2006r. Nr 86 , poz. 602 , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :

§1. Przyjmuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Aleksandrowie.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Załącznik do Uchwały
Nr III/12/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


WIELOLETNI PROGRAM
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY ALEKSANDRóW
NA LATA 2007-2011


§ 1

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego Gminy Aleksandrów w latach 2007-2011
z podziałem na lokale mieszkalne i socjalne


1. Na mieszkaniowy zasób Gminy Aleksandrów składają się lokale mieszkalne znajdujące
  się w budynkach stanowiących własność gminy.
 1. W latach 2007 - 2011 nie przewiduje się budowy nowych budynków mieszkalnych.
 2. Stan na dzień 1 grudnia 2006 roku oraz prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów w poszczególnych latach przedstawia się następująco :
Charakterystyka zasobów :
Lokale
Ilość w szt.
01.12.2006r
Pow. użytk. w m2
Stan techniczny lokali
Prognoza wielkości lokali w latach
2007 – 2011
dobry
średni
zły
2007
2008
2009
2010
2011
Mieszkalne
19
1006
6
10
3
18
18
18
17
16
Socjalne
-
-1
1
1
2
3
Ogółem
19
1006
6
10
3
19
19
19
19
19

4. Mieszkaniowy zasób gminy wg stanu na dzień 01.12.2006 r. stanowi 19 lokali
  mieszkalnych usytuowanych w 9 budynkach. Większość tych lokali znajduje się w budynkach użyteczności publicznej bądź w bezpośrednim ich sąsiedztwie.
5. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy przedstawia się następująco :
  • część mieszkalna w byłej Szkole Podstawowej w Niewierszynie , stan techniczny dobry
  • część mieszkalna w byłej Szkole Podstawowej w Ciechominie , stan techniczny średni
  • „Dom Nauczyciela” w Ciechominie , stan techniczny średni
  • część mieszkalna w budynku wielofunkcyjnym w Aleksandrowie , stan techniczny średni
  • Agronomówka w Skotnikach , stan techniczny średni
  • Justynów , stan techniczny zły
  • część mieszkalna w Ośrodku Zdrowia w Aleksandrowie , stan techniczny dobry
  • część mieszkalna w byłej Szkole Podstawowej w Dąbrówce , stan techniczny średni
  • część mieszkalna w byłej Szkole Podstawowej w Siucicach Kolonii , stan techniczny zły
 1. Planuje się wydzielenie części lokali z zasobu mieszkaniowego gminy z przeznaczeniem
  na wynajem jako lokale socjalne .
§ 2

  Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
  wynikający ze stanu technicznego budynków

1. Plan remontów i modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
  zasobu gminy :
Rok
Ilość budynków
Uwagi
2007
1

2008
1

2009
1

2010
1

2011
1


 1. Remonty w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Aleksandrów będą
  wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych , jakimi dysponuje Gmina , aby ich stan techniczny nie uległ pogorszeniu i będą przeprowadzone w latach 2007 – 2011 .
§ 3

  Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

W latach 2007 – 2011 Gmina Aleksandrów nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych

§ 4

  Zasady polityki czynszowej

1. Wysokość czynszu za wynajem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
  gminy powinna być kształtowana na poziomie :
  - zapewniającym utrzymanie budynków w stanie technicznym co najmniej nie
  pogorszonym
  - umożliwiającym sprawne administrowanie zasobem
  - uwzględniającym sytuację ekonomiczną społeczeństwa gminy
2. Czynsz za lokal obejmuje :
  - koszt administrowania budynkiem
  - koszt konserwacji i remontu budynków
  - koszt utrzymania zieleni oraz terenu i powierzchni wspólnego użytkowania
 1. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczania opłat związanych z eksploatacją
  lokalu tj. podatku od nieruchomości , opłat za dostawę ciepła , wody , odbioru nieczystości stałych i płynnych oraz energii elektrycznej
 2. Stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład
  mieszkaniowego zasobu gminy ustala się z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową , a w szczególności :
  • położenie budynku
  • położenie lokalu w budynku
  • wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne
  • stanu technicznego budynku
5. Stawki miesięcznego czynszu z 1m² powierzchni użytkowej lokalu ustala Wójt Gminy w
  Aleksandrowie biorąc pod uwagę zapisy pkt 4.
6. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego
  czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym .
 1. Czynniki obniżające lub podwyższające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale
  socjalne.
 2. Podwyższenie czynszu za używanie lokali nie może być dokonywane częściej niż co 12 miesięcy .
 3. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
  znajdujących się w lokalu , a w szczególności pokoi , kuchni , spiżarni , przedpokoi , alków, holi, korytarzy , łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora , bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania .
Za powierzchnię użytkową lokali nie uważa się powierzchni balkonów , tarasów i loggi ,
antresoli , szaf i schowków w ścianach , pralni , suszarni , wózkowni , strychów
i komórek przeznaczonych do przechowywania opału .
10. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu , jeśli
dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu .
11.Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 15 każdego miesiąca w kasie
  wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek bankowy z wyjątkiem
  przypadków , gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy płatności.
12.Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz , wypowiadając dotychczasową wysokość
  czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód , na koniec miesiąca kalendarzowego .


§ 5
  Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy

1. Utrzymuje się dotychczasowe zasady zarządzania budynkami i lokalami wchodzącymi w
  skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Zarząd nad lokalami mieszkalnymi i budynkami tworzącymi mieszkaniowy zasób Gminy
  Aleksandrów sprawuje Wójt Gminy Aleksandrów .

§ 6
  A1ródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2007 – 2011.

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody z najmu
lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz w miarę potrzeb ze środków własnych gminy.

§ 7
Wysokość wydatków
Przewiduje się wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w następującej wysokości w poszczególnych latach :
 • eksploatacja bieżąca – po 1.000 złotych
 • wydatki na remonty – po 2.000 złotych
§ 8
  Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania
  i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


Celem poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uznaje się za konieczne:
 • podjęcie działań zmierzających do utworzenia lokali socjalnych przez adaptację lokali
  użytkowych lub przeznaczenie na ten cel lokali mieszkalnych o obniżonej wartości użytkowej i z gorszym wyposażeniem technicznym.