Uchwała Nr III/13/2006

Uchwały

 

UCHWAŁA NR III/13/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku


w sprawie : zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , ar. 40 ust.1 i ust.2 pkt 3 , art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 , poz. 128 ) oraz art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 , poz. 266 , Nr 69, poz. 626 , z 2006r. Nr 86 , poz. 602 , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :

§1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminyw Aleksandrowie .

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .
Załącznik do Uchwały
Nr III/13/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku

Zasady i kryteria wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów

§1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 , poz. 266 , Nr 69, poz. 626 , z 2006r. Nr 86 , poz. 602 , Nr 94 , poz. 657 oraz Nr 167 , poz. 1193).
2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy
albo gminnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy , z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego .
3. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy Wójt Gminy Aleksandrów może
ustanowić własność poszczególnych lokali w celu ich zbycia , na zasadach określonych właściwymi przepisami , kierując się względami racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem .
§2. 1. Lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy zasób gminy będą wynajmowane na czas nieoznaczony w pierwszej kolejności osobom :
 1. niezbędnym kadrowo dla gminy,
 2. pozbawionym mieszkań w wyniku zdarzeń losowych ( pożar , klęska żywiołowa lub inne
zdarzenia losowe )
3) przeznaczenia przez Wójta Gminy lokalu mieszkalnego na inne cele , podyktowane
  interesem społecznym , związanym z realizacją zadań własnych gminy .
 1. samotnym matkom
  2. Osób wymienionych w ust. 1 nie dotyczy kryterium dochodowe .
  3. Wynajem lokalu osobom wymienionym w ust. 1 pkt 1 następuje na czas
zatrudnienia na terenie gminy .
     1. W przypadku ustania zatrudnienia na terenie gminy najemca z którym
zawarto umowę na czas zatrudniania zobowiązany jest opróżnić mieszkanie stanowiące przedmiot umowy w terminie 3 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia i wyprowadzić się do poprzedniego miejsca zamieszkania lub innego lokalu .
5. W następnej kolejności lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą
być oddane w najem na czas nieoznaczony osobom , których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza :
 1. w gospodarstwie jednoosobowym - 120% najniższej emerytury ,
 2. w gospodarstwie wieloosobowym - 90% najniższej emerytury ,
 3. powierzchnia dotychczas zajmowanego lokalu przypadającego na członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 5m² lub zamieszkiwany lokal nie nadaje się do dalszej
eksploatacji
§3. Wójt Gminy Aleksandrów może uwzględniać poza kolejnością wnioski osób :
1) ubiegających się o najem lokalu mniejszego od zajmowanego w szczególności , gdy
  osiągnięty przez nich dochód nie wystarcza na wnoszenie opłat za mieszkanie
  (dotyczy lokalu o podobnym standardzie)
 1. zamieszkałych w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy , jeżeli stan
  techniczny lokalu kwalifikuje go do wyburzenia lub remontu wymagającego jego opróżnienie .
§4. Lokale mieszkalne o obniżonej wartości użytkowej i gorszym wyposażeniu technicznym , stanowiące mieszkaniowy zasób gminy , mogą być wynajmowane jako lokale socjalne .
§5. Lokale socjalne wynajmowane są osobom , które :
 1. nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego
 2. znalazły się w niedostatku ( jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym .
 3. nie mają tytułu prawnego do innego lokalu
  §6. Lokale socjalne wynajmowane będą na czas oznaczany nie przekraczający
1 roku z możliwością przedłużenia na następny okres jeżeli najemca znajduje się w sytuacji uzasadniającej przedłużenie umowy .
§7. 1. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy , za pisemną zgodą właściciela , mogą dokonywać miedzy sobą zamiany lokali .
2. W przypadku gdy strona zamiany zalega z zapłatą czynszu , zamiana może być dokonana dopiero po spłacie zadłużenia .
      3. Najemcy lokali mieszkalnych , dokonujących dobrowolnej zamiany ,
opłacać będą czynsz obowiązujący w danym lokalu .
§8. 1. Tryb rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego (w tym również socjalnego) rozpoczyna się od złożenia wniosku przez zainteresowanego w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów .
       2. Wnioski składa się do Wójta Gminy Aleksandrów.
       3. Wnioski o najem rozpatrywane są na specjalnie wyznaczonym w tym
celu posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej .
Informacja o terminie tego posiedzenia podawana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Aleksandrowie , co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia .
4. Wnioski o najem lokalu rozpatrywane są kolejno , według daty wpływu
wniosku do Urzędu Gminy Aleksandrów . W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób , o których mowa w §2 .
5. Trybu określonego w §8 ust. 1- 4 nie stosuje się w przypadku orzeczenia
sądu powszechnego o przyznaniu konkretnej osobie lokalu socjalnego .
W takiej sytuacji Komisja Mieszkaniowa przydziela lokal socjalny , bądź informuje zainteresowanego o braku takiego lokalu .
§9. 1. Osoby , które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy , powinny opuścić lokal albo złożyć wniosek o jego przyznanie .
2. Umowy najmu na ten lokal mogą być zawierane , jeżeli osoby
zamieszkiwały i były zameldowane na pobyt stały co najmniej 5 lat w tym lokalu i nadal lokal ten jest w ich posiadaniu .
§10. 1. Za lokale mieszkalne oddane w najem na czas nieoznaczony ,
w których najem związany jest ze stosunkiem pracy , wynajmujący pobierać będzie kaucje w wysokości stanowiącej równowartość 6 krotnej kwoty czynszu za ten lokal , którą wynajmujący może rozłożyć na raty bez naliczania odsetek .
       1. Wynajmujący może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od pobrania kaucji .
       2. Zwaloryzowana kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia
opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę , po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu .
§11. Administrowanie oraz zarząd mieszkaniowym zasobem gminy wykonuje
Wójt Gminy w Aleksandrowie .
§12. Umowy o wynajęcie lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy
zawiera Wójt Gminy Aleksandrów .