Plan pracy Rady Gminy na rok 2007

Rada Gminy

 

Plan pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na rok 2007

 
Lp.
Termin
Tematyka
Odpowiedzialny
za przygotowanie
materiałów
Uwagi
1.
Styczeń
Luty
1 Informacja o stanie bezpieczeństwa i
przestępczości na terenie gminy za 2006r.
2. Informacja o stanie jednostek OSP i ich działalności.
Komendant
Komisariatu
Policji
Prezes OSP
2.
Marzec
Kwiecień
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Ocena gospodarki finansowej gminy za 2006 rok.
3. Informacja z realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.
Wójt Gminy
Komisja
Rewizyjna
Wójt Gminy
3.
Maj
Czerwiec
1.Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy.
2. Działalność sportowo-turystyczna na terenie gminy oraz perspektywy rozwoju.
3. Informacja o działalności bibliotek na terenie gminy.
Kierownik
GZOKSiT
Kierownik
GZOKSiT
Kierownik GBP
4.
Lipiec
Sierpień
1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
2. Informacja dot. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2007r.
3. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego2007/2008
Wójt Gminy
Kierownik
GOPS
Kierownik
GZOKSiT
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
1. Inwestycje i remont dróg publicznych na terenie gminy.
  1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego.
  2. Ocena działalności komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

1. Informacja z działalności Wójta Gminy z uwzględnieniem realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 roku i zamierzenia na 2008 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i jej wewnętrznych organów za 2007r.
3. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych.
4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy w Aleksandrowie na 2008r.
5. Uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok.

Wójt Gminy
Wójt Gminy
Przewodniczący
Komisji
 
 
 
 
 
 Wójt Gminy
 
Przewodniczący
Rady

 Wójt Gminy