Zarządzenie Nr 43/2006

Zarządzenia
Zarządzenie Nr 43/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
dnia 15 listopada 2006 roku
 
w sprawie : projektu uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie
w sprawie : uchwalenia budżetu na 2007 rok
 
 
                  Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów ustala , co następuje:
 
                 § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Rady Gminy
w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.
 
                § 2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy w Aleksandrowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.
     
                § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-