Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Informacje i komunikaty
Informacja
o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania
    prawa własności i innych praw majątkowych
 
I Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania
    prawa własności i innych praw majątkowych
 
1)     Dochody uzyskane z majątku gminy
za okres od 01.11.2005 do 31.12.2005r.                                  3.075,95
a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych                         -
b) z tytułu dzierżawy i leasing                                               2.318,58
c) z tytułu opłat za centralne ogrzewanie                                757,37
2)     Dochody uzyskane z majątku gminy
          za okres od 01.01.2006r. do 30.09.2006r.                      30.054,74
a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych                         100,00
b) z tytułu dzierżawy i leasingu                                              12.421,96
c) z tytułu opłat za centralne ogrzewanie                                17.532,78
 
II Informacja o stanie zobowiązań na 30.09.2006r.
    
    1) Kredyty i pożyczki długoterminowe                                            2.275.893,35
        w tym: a) pożyczki                                                               1.125.782,35
                    z tego : - WFOŚiGW (likwidacja wysypisk
                                   odpadów w Reczkowie Nowym
                                   i Dąbrówce)                                              16.353,75
                                 -WFOŚiGW (modernizacja Sz.P.Skotniki)           33.205,00
                                 - WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków
                                   dla Sz.P.Skotniki)                                       40.836,79
                                 - WFOŚiGW (budowa wodociągu
                                   Wacławów – Brzezie)                                  78.000,00
                                 - Skarb Państwa (prefinansowanie
                                   projektu –„ Modernizacja 8 km dróg
                                   gminnych w gminie Aleksandrów”)                 957.386,81
                   b) kredyty                                                                1.150.111,00
                       z tego: - BS ZP f/Aleksandrów (budowa drogi
                                     gminnej Kotuszów – Borowiec II etap)         58.300,00
                                  - BS ZP f/Aleksandrów (modernizacja
                                     Sz.P.Skotniki)                                          213.749,00
                                  - BS ZP f/Aleksandrów ( oczyszczalnia
                                     ścieków dla Sz.P.Skotniki)                          81.575,00
                                  - BS ZP f/Aleksandrów ( budowa drogi
                                     gminnej w Dąbrowie n/Cz. - wieś
                                     i Dębowa Góra - wieś)                               281.300,00
                                  - BS ZP f/Aleksandrów (budowa drogi
                                     gminnej Szarbsko)                                    200.000,00
                                  - BS ZP f/Aleksandrów (współfinansowanie
                                     projektu – „ Modernizacja 8 km dróg
                                   gminnych w gminie Aleksandrów”)                 90.000,00
                                 - BGK O/Łódź (współfinansowanie
                                   projektu –„ Modernizacja 8 km dróg
                                    gminnych w gminie Aleksandrów”)                225.187,00
 
    2) Zobowiązania krótkoterminowe ( niewymagalne)                         167.915,67