Uchwała Nr II/5/2006

Uchwały
Uchwała Nr II/5/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 05 grudnia  2006 roku
 
 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego  w  Łodzi
 
                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104,  M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319 ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:
 
                 § 1. Gmina Aleksandrów zaciągnie pożyczkę w kwocie 291.349,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 roku, zgodnie z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy w Aleksandrowie w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok ustalonej zarządzeniem nr 43/2006 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 15 listopada 2006 roku
 
                 § 2. Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie umożliwi realizację i zapewni płynność projektu „Zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach” w 2007 roku ujętego w projekcie planu inwestycyjnego                i projekcie uchwały budżetowej Rady Gminy na 2007 rok.
 
                 § 3. Pożyczka zostanie spłacona ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w roku 2007.
 
                 § 4.  Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania w imieniu Gminy czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie.
Oświadczenie woli w imieniu Gminy w sprawie podpisania umowy pożyczki złożone zostanie przez Henryka Małeckiego – Wójta Gminy.         
              
                § 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.
 
                § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-