Uchwała Nr II/4/2006

Uchwały
Uchwała  Nr II/4/2006
Rady  Gminy w Aleksandrowie
z dnia  05 grudnia  2006 roku
 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok
 
 
                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006r. Nr 17, poz.128) art.165, art.166, art. 184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, M.P. Nr 69, poz. 962, Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319) Rada Gminy w Aleksandrowie   u c h w a l a, co następuje:
            § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 31.315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
            § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2006 rok o kwotę 68.242,00zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2
 
            § 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody     9.018.525,50 zł
wydatki      10.333.552,50 zł
 
            § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
            § 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.
 
            § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.