Uchwała Nr XXXIV/242/2014

Uchwały
Uchwała Nr XXXIV/242/2014
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 10 października 2014 roku 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Aleksandrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Dokument do pobrania tutaj >>