Zarządzenie Nr 48/2006

Zarządzenia
 
Zarządzenie Nr 48/2006
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 grudnia 2006 roku
 
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 rok
 
 
                  Na podstawie § 14 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXVII/155/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmiany  budżetu  na  2006 rok Wójt  Gminy  Aleksandrów  ustala,  co następuje:
                 
 
                 § 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
 
                 § 2. Budżet po zmianach wynosi:
dochody      9.022.311,50 zł
wydatki       10.337.338,50 zł
 
 
                 § 3. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok.
 
 
                 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-