Zarządzenie Nr 1/2007

Zarządzenia

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1/2007
WóJTA GMINY ALEKSANDRóW
z dnia 19 stycznia 2007 roku

w sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.
Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 70 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Wójt Gminy z a r z ą d z a , co następuje:


§ 1. Odwołuje się Pana Józefa Stańczyka ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w dniu 30 kwietnia 2007 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.