Uchwała Nr III/16/2006

Uchwały

 

Uchwała Nr III/16/2006
Rady Gminy w Aleksandrowie
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 3 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) oraz pkt 4 załącznika Nr 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006r. Nr 39, poz. 272) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Aleksandrów Pana Henryka Małeckiego w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze: 4 630,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści złotych),
2) dodatek funkcyjny: 1 550,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych),
3) dodatek specjalny: 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
4) dodatek za wieloletnią pracę: 20% wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 14 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów oraz Uchwała Nr XVIII/116/04 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/29/2003.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 5 grudnia 2006 roku.