Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia

Komunikaty i ogłoszenia

 

O G Ł O S Z E N I E
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )

Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek :
Inwestora : GMINA ALEKSANDRóW
26-337 Aleksandrów
została wydana w dniu 13 października 2006 roku decyzja Nr : GR.OŚ.7624-2/2006
ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

  • przebudowie drogi gminnej Dąbrowa nad Czarną – Taraska gmina Aleksandrów
    o długości 3.826,33m i szerokości jezdni od 3,00m do 4,00m
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 31 października 2006 roku w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 103.