Protokół Nr I/2006

Protokoły

 

PROTOKóŁ
Nr I/2006
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku
W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.

 1. Brzozowski Mariusz - Skotniki
 2. Chamernik Zbigniew - Kawęczyn
 3. Józefowski Grzegorz - Dębowa Góra
 4. Kowalski Tomasz - Dąbrówka
 5. Król Helena - Kotuszów
 6. Magiera Władysław - Szarbsko
 7. Mamrot Paweł - Siucice
 8. Ogłoza Józef - Wólka Skotnicka
 9. Przybył Łukasz - Aleksandrów
 10. Sędkowski Bogdan - Ciechomin
 11. Staśkiewicz Zbigniew - Janikowice
 12. Szamburski Witold - Niewierszyn
 13. Szczegielniak Alina - Dąbrowa n/Cz
 14. Ślusarczyk Zbigniew - Reczków Nowy
 15. Ząbecki Marek - Jaksonek

Spoza grona radnych w sesji udział wzięli:

 1. Małecki Henryk - Wójt Gminy Aleksandrów
 2. Stańczyk Józef - Z-ca Wójt Gminy
 3. Melka Małgorzata - Sekretarz Gminy
 4. Małecka Teresa - Skarbnik Gminy
orazsołtysi zaproszeni na posiedzenie Rady Gminy.
Protokołowała : Agnieszka Chuda inspektor d/s obsługi Rady Gminy,
O godzinie 13ºº otworzył sesję najstarszy wiekiem radny P. Magiera Władysław i prowadziłobrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Po powitaniu zebranych oświadczył , iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie sesji,stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku, obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach :
  a). wyboru PrzewodniczącegoRady Gminy w Aleksandrowie
  b). wyboru. Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad.
Ad. pkt. 1
Radny P. Magiera Władysław przedstawił proponowany porządek obrad, do którego nie wnoszono uwag, "za" jego przyjęciem głosowało15 radnych.
Ad. pkt. 2
Nowo wybrani radni Rady Gminy w Aleksandrowi złożyli ślubowanie, które przeprowadził radny P. Magiera Władysław po czym wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.
Ad. pkt. 3
Rada Gminy na członków do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy zgłosiła następujących radnych :
 1. Brzozowski MariuszPrzewodniczący
 2. Szczegielniak Alina - członek
 3. Sędkowski Bogdan - członek
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę do pracy w Komisji.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały o powołaniu Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie.
"Za" podjęciem uchwały głosowało15 radnych.
Podjętą uchwałę oznaczono Nr I /1/2006 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad .pkt. 4a
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący obrad zapoznał radnych, z regulaminem wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego.
Na Przewodniczącego Rady Gminy radny Ogłoza Józef zgłosił radnego Józefowskiego Grzegorza. Kandydat wyraził zgodę.
Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatów Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy i ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie przystąpiono do tajnego głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Brzozowski Mariusz przedstawił treść protokołu dotyczącego wyników głosowania, w którym stwierdza, że Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany p. Józefowski Grzegorz
Protokół stanowi załącznik do niniejszego protokołu. O wyborze Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie stanowi uchwała Nr I/2/2002 z dnia 27listopada 2006 roku.
Przewodniczący obrad złożył nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy gratulacje i powierzył dalsze prowadzenie obrad.
P. Józefowski Grzegorz podziękował za wybór i przystąpił do realizowania porządku obrad.
Ad. pkt. 4b
Na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie zgłoszono kandydatury:
 1. Chamernik Zbigniew zgłosiła radna Król Helena
 2.              -             zgłosił radny
Zgłoszeni radni wyrazili zgodęna kandydowanie. Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę, a Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania na wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
Po przerwie przeprowadzono tajne głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Brzozowski Mariusz przedstawił protokół w brzmieniu załącznika do niniejszego protokołu.
Rada Gminy na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w Aleksandrowie wybrała p. Chamernika Zbigniewa o czym stanowi uchwała Nr I/3/2006 z dnia 27 listopada 2006 r przedstawiona przez Przewodniczącego Rady.
Ad. pkt. 5 i 6
Radny Staśkiewicz Zbigniew zgłosił wniosek o przedłużenie kursu autobusu szkolnego do skrzyżowania w Janikowicach.
Następnie Radny Mamrot prosił Pana Wójta o pomoc w spowodowaniu, aby przy drogach łączących Siucice, Ciechomin, Janikowice zostały postawione płotki przeciw śniegowe .
P. Wójt odpowiedział, że będzie wnioskował do Zarządu Dróg Powiatowych o postawienie takich płotków we wszystkich miejscach zagrożonych zasypaniem śniegiem.
Radnemu Staśkiewiczowi P. Wójt odpowiedział, że kurs autobusu nie zależy od woli Wójta, ale od wielu innych uwarunkowań – prawnych, technicznych, jak również należy ten kurs dostosować do potrzeb mieszkańców wszystkich wsi. Pan Wójt zapozna się z sytuacją i przedstawi rozwiązanie tego problemu, wspólnie z GZOKSiT w Aleksandrowie.
Sołtys Komorowski zgłosił brak światła ulicznego w Marianowie.
Sołtys Komar podziękował za poprawienie stanu dróg w Kawęczynie.
P. Wójt zapowiedział remonty dróg w tych miejscowościach, w których dotąd jeszcze nie zostały wyremontowane.
Będzie opracowywany plan, wg którego remonty będą wykonywane.
Ad. pkt. 7
Wobec zrealizowania porządku obrad -Przewodniczący Rady podziękował za udział w posiedzeniu i o godz. 14 ¹º dokonał zamknięcia sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.