Protokół Nr II/2006

Protokoły

 

P R O T O K ó Ł
Nr II/2006
z sesji Rady Gminy w Aleksandrowie
odbytej w dniu 5 grudnia 2006roku

w sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.

 1. Brzozowski Mariusz - Skotniki
 2. Chamernik Zbigniew - Kawęczyn
 3. Józefowski Grzegorz - Dębowa Góra
 4. Kowalski Tomasz - Dąbrówka
 5. Król Helena - Kotuszów
 6. Magiera Władysław - Szarbsko
 7. Mamrot Paweł - Siucice
 8. Ogłoza Józef - Wólka Skotnicka
 9. Przybył Łukasz - Aleksandrów
 10. Sędkowski Bogdan - Ciechomin
 11. Staśkiewicz Zbigniew - Janikowice
 12. Szamburski Witold - Niewierszyn
 13. Szczegielniak Alina - Dąbrowa n/Cz.
 14. Ślusarczyk Zbigniew - Reczków Nowy
 15. Ząbecki Marek - Jaksonek

Spoza grona radnych w sesji udział wzięli:

 1. Małecki Henryk - Wójt Gminy Aleksandrów
 2. Stańczyk Józef - Z-ca Wójta Gminy
 3. Melka Małgorzata - Sekretarz Gminy
 4. Małecka Teresa - Skarbnik Gminy
 5. Balcerzyk- Bojarczuk Barbara - Radca Prawny UG
 6. Grabowski Zbigniew - Radny Powiatu Piotrkowskiego
  oraz sołtysi zaproszeni na posiedzenie Rady Gminy.
  Protokołowała: Agnieszka Chuda podinspektor d/s Obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy p. Grzegorz Józefowski o godz. 11ºº otworzył III Sesję i po powitaniu zebranych oświadczył, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany budżetu gminy na 2006r
  b) zaciągnięcie kredytu długoterminowego
  c) zmiany uchwały Nr XXXII/181/2006 z dnia 23.10,2006 roku w sprawie ustalenia
  Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom
  dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
  oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze
  stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
  i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
  oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
  d) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  e) ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy w Aleksandrowie.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 5. Interpelacje radnych i odpowiedzi
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie obrad.Ad.pkt.1

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad przesłany wcześniej wszystkim radnym.
Radni nie wnosili uwag ani pytań, "za" jego przyjęciem głosowało 15 radnych.
Ad.pkt. 2

Do protokołu poprzedniej sesji radni nie wnosili uwag, "za" jego przyjęciem głosowało 15 radnych.

Ad. pkt 3a

Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu gminy na 2006r.P.Skarbnik wyjaśniła, że projekt uchwały budżetowej po stronie dochodów zostal zwiększony o kwotę 31.315zł natomist po stronie wydatków o kwotę 68.242zł.
Po stronie dochodów zarządzeniem Wójta Gminy zostały wprowadzone dochody z tytułu zwiększenia subwencji na oświatę o kwotę 11.266zł. Z ustawy o finansach publicznych wynika uprawnienie Wójta, że po stronie dochodów może przyjąć swoimi przepisami subwencję, natomiast po stronie wydatków decyduje organ stanowiacy.
Otrzymaliśmy również subwencję na zwiększenie dochodó gminy o kwotę 25.661zł.
Na początku roku otrzymaliśmy pismo o Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 105.423zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu Nr 328/04 modernizacja 8 km dróg gminnych. Ponieważ kwota przyznana z Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego była niewykorzystana dostaliśmy zawiadominie o zwiększeniu na kwotę 136.738zł. Kwota 105.423zł są to wydatki – na otrzymanie środków z rezerwy i środków unijnych musimy przenieść wydatki, a później zwracamy się o refundację czyli refinansowanie kosztów, które ponieśliśmy.
Kwota 105.424 dotyczy 15% wydatków w zwązku z projektem w latach 2004/2005, pozostała kwota 31.315zł – wydatki poniesione w ramach tych 15% w roku 2006.
W załączniku Nr 2 przedstawiono projekt zwiększeń z dochodów rezerw subwencji i środków dotacji celowej na poszczególne działy gospodarki i tak:
 • remonty dróg publiczych i gminnych 10 tys.zł
 • zakup energii 5 tys zł
 • zakup usług pozostałych 1.500zł
 • modernizacja pomnika na cmentarzu 3.005zł
 • wydatki dotyczące wypłat diet radnym 5 tys.zł
 • wydatki na akcje gaśnicze i ratownicze 6 tys. zł
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza - 11.266zł
- szkoły podstawowe – 1.700zł, a gimnazja – 1.685zł
 • wypłata stypendiów – 7.881z
 • oświetlenie ulic 8 tys.zł
 • wynagrodzenia robót interwncyjnych 5tys. zł
 • wynagrodzenia i wydatki rzeczowe Urzędu Gminy 19.966zł
Radni nie wnosili uwag ani pytań, Przewodniczący poddał projek uchwały pod głosowanie "za" jej podjęciem głosowało 15 radnych.
Podjętą uchwałę oznaczono Nr II/ 4/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. pkt 3b

Przewodniczący odczytał projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia kredytu długoterminowego. P. Skarbnik wyjaśniła, iż zaciągnięcie tego kredytu dotyczy roku 2007 i jest jednym ze źródeł finansowania centralnego placu w Skotnikach. Środki, które są przeznaczone na zrealizowanie zadania będą wypłacone ze środków Unii Europejskiej. Zanim jednak złożymy wniosek musimy zacząć prefinansowanie, co umożliwi nam uniknięcie kłopotów finansowych z uregulowaniem.
Do końca roku 2006 są przyjmowanie wnioski na podpisanie umowy o prefinansowanie na 2007rok. Oprocentowanie, jest niższe niż przy kredytach komercyjnych. Dlatego występujemy z projektem takiej uchwały.
Radni nie wnosili uwag ani pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie "za" podjęciem uchwały głosowało 15 radnych – została oznaczona Nr II /5/ 06 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

P. Skarbnik poprosiła o chwilę uwagi w związku z informacją o podatkach , które będą stosowane w roku 2007. Stawki podatku od nieruchomości , podatku od środków transportowych objętych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych wzrosną o 0,09%. W związku z powyższym jest propozycja, aby nie zmieniać uchwały o podatkach , a pozostawić taką która była podjęta w 2004 roku.
W podatku leśnym cena drzewa wzrosła z kwoty 131,37zł do 133,70zł. Podatek leśny na 2006 rok stanowił 28,90zł, a obecnie 29,41zł. Natomiast cena skupu żyta w ubiegłym roku wzrosła do kwoty 27,88zł, a obecnie ogłoszona to 35,52zł.
Do podstawy obliczenia podatku bierzemy cenę 2,5 q żyta co daje kwotę 88,80zł.,gdzie w 2006 była kwota 69,70zł, a w 2005r. 79zł i była ona obniżona przez Radę Gminy.

Ad.pkt 3 c

Przewodniczący odczytał kolejny projekt uchwały dot.zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków : za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. P. Sekretarz wyjaśniła, że uchwała ta była już podjęta przez Radę w poprzednim składzie w dniu 23.X.2006r. Ze względu na informację, którą otrzymaliśmy z Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie drobnych wątpliwości dot. Uchwalonego Regulaminu, trzeba było nanieść poprawki. Poprawki te zostały naniesione zgidnie ze wskazówkami organu nadzoru i dotyczyły:
 • § 22 ust.2 – dodatek za pracę w warunkach uciążliwych – zniesiony zostanie limit godzin, które nauczyciel musiałby przepracować w warunkach uciążliwych, aby otrzymać dodatek,
 • § 26 ust.2pkt 2 – dodatek za pracę w warunkach szkodliwych – zniesiono limit, jak w powyższym przypadku,
 • § 17 w ust. 1 – dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły – wprowadzono górną granicę stawki tego dodatku w wys. 50% wynagrodzenia zasadniczego.
Radni nie wnosili uwag ani pytań, Przewodniczący poddał projek uchwały pod głosowanie "za" jej podjęciem głosowało 15 radnych.
Podjętą uchwałę oznaczono Nr II/6/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad.pkt 3 d
 
Przewodniczący odczytał kolejny projekt uchwały dotyczącyProgramu współpracy z organizacjami pozarządowymi. P. Sekretarz poinformowała, że Program trzeba uchwalać co roku na rok następny. Taki wymóg wprowadza ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Omawiany projekt dotyczy Programu na rok 2007.
Po tych wyjaśnieniach radni nie wnosili uwag i Przewodniczący poddał projek uchwały pod głosowanie "za" jej przyjęciem głosowało 15 radnych .
Uchwałę oznaczono Nr II/ 7/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Ad.pkt. 3 e

Przystąpiono do ustalenia składów osobowych komisji Stałych Rady gminy.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do poszczególnych Komisji.
Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono radnych :
 1. Magiera Władysław
 2. Sędkowski Bogdan
 3. Ślusarczyk Zbigniew
 4. Mamrot Paweł

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji. Rozpoczęto głosowanie nad składem Komisji:

 1. Magiera Władysław uzyskał 12 głosów "za" 3 głosy wstrzymujące
 2. Sędkowski Bogdan uzyskał 12 głosów "za" 3 głosy wstrzymujące
 3. Ślusarczyk Zbigniew uzyskał 12 głosów "za" 3 głosy wstrzymujące
 4. Mamrot Paweł uzyskał 3 głosy "za" 3 głosy wstrzymujące, 9 głosów przeciw
Przewodniczący poddał pod głosowanie skład komisji Rewizyjnej w składzie:
  1.Magiera Władysław
  2.Sędkowski Bogdan
  3.Ślusarczyk Zbigniew
Skad Komisji Rewizyjnej został przyjęty 12 głosami "za", "wstrzymało się" od głosu 3 radnych.

Do komisji Budżetowo – Samorządowej zgloszono radnych:
 1. Kowalski Tomasz
 2. Szczegielniak Alina
 3. Zabecki Marek
 4. Staśkiewicz Zbigniew
 5. Król Helena
  Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.
  "Za" przyjęciem przedstawionego składu Komisji głosowało 15 radnych.

Do Komisji Kultury Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych zgłoszono radnych:
 1. Przybył Łukasz
 2. Mamrot Paweł
 3. Ogłoza Józef
 4. Chamernik Zbigniew
 5. Szamburski Witold
 6. Brzozowski Mariusz
  Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji.
"Za" przyjęciem przedstawionego składu Komisji głosowało 15 radnych

Na przewodniczącgo Komisji Rewizyjnej zgłoszono Władysława Magierę "za" którym głosowało 13 radnych, "wstrzymało się" od głosu 2 radnych.

Na przewodniczącgo Komisji Budżetowo - Samorządowej zgłoszono Tomasza Kowalskiego, "za" głosowało 14 radnych, "wstrzymał się" od głosu 1 radny.

Na przewodniczącgo Komisji Kultury Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych zgłoszono Łukasz Przybyła, który nie wyraził zgody na kandydowanie.Następnie zaproponowano Mariusza Brzozowskiego, "za" którego kandydaturą głosowało 13 radnych, 2 "wstrzymało się" od głosu.

Następnie Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie ustalenia skałdów osobowych Komisji stałych Rady Gminy w Aleksandrowie "za" jej podjęciem glosowało 15 radnych.
Podjętą uchwałę oznaczono Nr II/8/2006 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.pkt 4

Przewodniczący Rady, że zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 roku odbyły się bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .
Wójtem Gminy Aleksandrów został wybrany p. Henryk Małecki.
Tak jak radni przed przystąpieniem do wykonania mandatu składają ślubowanie, tak również objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania, a Wójt Gminy P. Henryk Małecki złożył ślubowanie.
Wójt Gminy zabierając głos podziękował radnym, sołtysom, ich rodzinom i wszystkim mieszkańvom gminy za wzięcie udziału w wyborach.
Podziękował też wszystkim, którzy głosowali na jego kandydaturę. Wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Radą Gminy, oraz sołtysami, a także zapewnił, że nadal będzie pracował dla poprawy warunków życia wszystkich mieszkańcó naszej gminy.

Ad.pkt 5

W interpelacjach radny Staśkiewicz Zbigniew poprosił o przedstawienie informacji o stanie przygotowania gminy do zimy. Radny Mamrot Paweł zapytał, czy załatwiona jest sprawa ustawienia płotków przeciwśniegowych w Siucicach. Zwrócił sie też, z prośbą do radnego powiatowego Zbigniewa Grabowskiego , aby dbał o nasze drogi kategorii powitowej. Radny Przybył Łukasz zgłosił wniosek , aby w Aleksandrowie była odśnieżana droga przebiegająca przez Stefanówkę.
P.Wójt odpowiedział, że odśnieżanie będzie się odbywało zgodnie z zasadą lat ubiegłych z użyciem sprzętu Starostwa Powiatowego oraz przy pomocy własnego sprzętu czyli 3 wozów strażackich, które są wyposażone w pługi .
Wszystkie drogi będą odśnieżane bez wyjątków, przy czym w pierwszej kolejności drogi gminne i drogi, którymi są dowożone dzieci do szkół.
P. Stańczyk odpowiedział, że rozmawiał z P. Balcer Jolantą, która poinformowała, że z chwilą rozstawiania płotków przeciwśniegowych , były jeszcze wykonywane prace polowe. Po zakończeniu robót polowych będą wznowione prace w związku z rozstawianiem płotków.

Ad.pkt 6

P. Sołtys Drogosz Wiesława podziękowała za poprawę drogi.

Ad.pkt 7

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący o godz 14 ºº dokonał zamknięcia sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.