Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za IV kwartał 2006r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za IV kwartał 2006 roku


Wyszczególnienie                                                                           Plan                    Wykonanie

                                                                                                  (po zmianach)      (po zmianach)


A. Dochody                                                                                   9.052.311,50       8.753.488,79


B. Wydatki                                                                                    9.902.288,50       9.134.650,58

w tym: wydatki bieżące                                                                   8.391.538,50       7.692.834,34

wydatki majątkowe                                                                         1.510.750,00       1.441.816,24


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                             -849.977,00          -381.161,79


D. Finansowanie (D1-D2)                                                                 849.977,00          429.133,69


D1. Przychody ogółem:                                                                    1.269.088,50       848.244,18

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                                       1.229.565,50       808.721,13

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE           332.454,00         330.721,13

b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )                                           39.523,00           39.523,05


D2. Rozchody ogółem:                                                                     419.111,50         419.110,49

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                                          419.111,50          419.110,49

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE           25.230,00            25.228,99


Aleksandrów, dnia 26.01.2007r.