Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006r

Informacje i komunikaty

S P R A W O Z D A N I E

z przebiegu wykonania budżetu gminy Aleksandrów za 2006 rok


Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w Aleksandrowie uchwałą Nr XXV/147/05 w dniu 30 grudnia 2005 roku. Po stronie dochodów stanowił kwotę 7.806.408,00zł w tym:

  • dochody i dotacje na zadania własne 6.685.802,00 zł
  • dotacje na zadania zlecone 1.120.606,00 zł
a po stronie wydatków kwotę 8.457.775,50zł w tym na:
  • zadania własne 7.337.169,50 zł
  • zadania zlecone 1.120.606,00 zł
Uchwałą powyższą uchwalono również... 


Cały dokument

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3