Informacja Wójta Gminy Aleksandrów o wynikach konsultacji w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów

Organizacje pozarządowe
Informacja Wójta Gminy Aleksandrów
o wynikach konsultacji przeprowadzonych w związku z projektem programu współpracy Gminy Aleksandrów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Dokument do pobrania tutaj >>