Uchwala Nr IV/19/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/19/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

                    Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 oraz Nr 181 , poz. 1337) oraz art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 31 , poz. 266 , Nr 69, poz. 626 , z 2006r. Nr 86 , poz. 602, Nr 94 , poz. 657 , Nr 167 , poz. 1193 oraz Nr 249 , poz. 1833 ) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :


§1. Przyjmuje wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Aleksandrowie.


§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Załącznik Nr 1