Uchwała Nr IV/20/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/20/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym

własność Gminy Aleksandrów


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 oraz Nr 181 , poz. 1337) w związku z art. 34 ust.6 i art.68 ust.1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 , poz. 2782 , z 2005r. Nr 130 , poz. 1087 , Nr 169, poz. 1420 , Nr 175, poz. 1459 , z 2006r. Nr 64 , poz. 456 , Nr 104, poz. 708 , Nr 220 , poz. 1600 oraz Nr 220 , poz. 1601) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :


Postanowienia ogólne

§1. 1. Ustala się zasady gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Aleksandrów , określające w szczególności :

 1. nabywanie i zbywanie oraz obciążanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego


  zasobu nieruchomości

 2. wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na okres :


  a) dłuższy niż 3 lata


  b) nie przekraczający 3 lat

 3. nabywanie i zbywanie finansowych składników mienia trwałego

 4. zbywanie ruchomych składników mienia

 5. najem i dzierżawę innych składników mienia

 6. przyjmowanie i dokonywanie darowizn mienia

 7. użyczenie mienia


  2. Gospodarowanie mieniem określonym niniejszą uchwałą nie narusza

zasad nabywania i obciążania nieruchomości , ich wydzierżawiania lub wynajmowania oraz przekazywania w trwały zarząd , określonych w odrębnych przepisach .

§2. 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy

Aleksandrów.

       1. Gospodarowanie zasobem polega na :

 1. ewidencjonowaniu nieruchomości

 2. zapewnieniu wyceny tych nieruchomości

 3. zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

 4. wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności

 5. zbywaniu i nabywaniu nieruchomości

 6. podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości , o roszczenia ze stosunku najmu , dzierżawy lub użyczenia , o stwierdzenie nabycia spadku , o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej

 7. przygotowanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych , dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości , a także wyposażenia ich w miarę możliwości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej .

§3. 1. Gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości , które są własnością Gminy Aleksandrów i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste , w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 , poz. 191 z późn. zm.) oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy .

2. Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości , które :

 1. zostały nabyte w drodze umowy , na własność lub użytkowanie wieczyste Gminy

 2. zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz Gminy

 3. stały się własnością Gminy w drodze zamiany lub darowizny , albo co do których Gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego

 4. pozostały po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych

 5. stały się własnością Gminy na skutek zrzeczenia się

 6. zostały nabyte w drodze pierwokupu

 7. zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów

 8. zostały przejęte na własność Gminy na podstawie innych tytułów prawnych

§4. W obrocie nieruchomościami stanowiącymi Gminny zasób nieruchomości należy stosować następujące zasady ogólne :

 1. dążyć do optymalnego zagospodarowania nieruchomości w oparciu o ustalenia zawarte w


  studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów (o ile został on uchwalony)

 2. w pierwszej kolejności zbywać nieruchomości lub ich części , dla których Gmina nie może w pełni wykonywać funkcji właściciela , grunty nie zagospodarowane , z wyłączeniem gruntów związanych z zaspokojeniem potrzeb publicznych

 3. przy zbywaniu nieruchomości stosować tryb przetargowy , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej


Zasady nabywania nieruchomości


§5. 1. Gmina Aleksandrów może nabywać nieruchomości w następujący sposób :

 1. z mocy samego prawa

 2. w drodze czynności cywilnoprawnych

 3. w drodze wywłaszczenia na rzecz Gminy

 4. z mocy orzeczenia sądowego

 5. z mocy aktów administracyjnych


  2. Wójt Gminy Aleksandrów po uzyskaniu wcześniejszej zgody Rady Gminy

wyrażonej w formie uchwały może nabywać na własność lub użytkowanie wieczyste Gminy nieruchomości niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach .


Zasady zbywania i obciążania nieruchomości


§6. 1. Nieruchomości wchodzące w skład Gminnego zasobu nieruchomości mogą

być zbywane poprzez :

 1. sprzedaż

 2. oddanie w użytkowanie wieczyste

 3. darowiznę

 4. zrzeczenie się

 5. wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki


  2. Zbycie nieruchomości wchodzących w skład Gminnego zasobu nieruchomości

może nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały.

3.Zbywanie nieruchomości powinno uwzględniać ustalenia zawarte w studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów (o ile został on uchwalony) , odpowiadać gospodarczemu zapotrzebowaniu lokalnej zbiorowości gminnej oraz wpływać na intensyfikowanie procesów ekonomicznych na danym terenie .

4. Zbycie polega na przeniesieniu prawa własności nieruchomości lub prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wniesienia nieruchomości do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aportu) .

5. Nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w

drodze przetargu , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

6. Przy zbyciu nieruchomości stosuje się następujące zasady :

a) zbywać właścicielom lub użytkownikom wieczystym w trybie bezprzetargowym części

przyległego gruntu niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania już

posiadanej działki , jeżeli części te nie mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie

wieczyste jako odrębne działki budowlane i są zbędne do realizacji inwestycji

komunalnych

b) zbywać ułamkowe udziały gminy w nieruchomościach zabudowanych lub

niezabudowanych przy wyborze najkorzystniejszej oferty

 1. zbywać działki budowlane oddane w użytkowanie wieczyste ich użytkownikom , które są


  zabudowane budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności

7. Cena wyjściowa zbycia nieruchomości w drodze przetargu jak i w trybie

bezprzetargowym nie może być ustalona w wysokości niższej niż wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego .

8. Cenę wyjściową zbycia nieruchomości w drodze przetargu powiększa się

o koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości .

9 . Przy sprzedaży bezprzetargowej koszty przygotowania dokumentacji

geodezyjnej i wyceny nieruchomości ponosi kupujący , w terminie określonym w zawiadomieniu . W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z nabycia nieruchomości opłata ta nie podlega zwrotowi .


§7. 1. Przez obciążenie nieruchomości Gminnej rozumie się w szczególności :

 1. oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie


  posiadającym osobowości prawnej

 2. ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości


  2. Wójt Gminy Aleksandrów na okres do 3 lat może bez zgody Rady Gminy

oddać nieruchomości w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającymi osobowości prawnej oraz obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi , gdy jest to niezbędne do realizacji zadań Gminy określonych w ustawach , gdy jest to społecznie lub ekonomicznie uzasadnione , z zastrzeżeniem ust. 3 i 4

3. Gminnym jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność określoną

w art. 84 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od rocznych opłat za trwały zarząd w wysokości 99%.

4. Oddanie nieruchomości w trwały zarząd na okres dłuższy niż 3 lata

wymaga zgody Rady Gminy .

5. Obciążenie nieruchomości hipoteką wymaga zgody Rady Gminy .

6. Obciążanie nieruchomości gruntowych prawem użytkowania , służebnością

gruntową i hipoteką następuje w formie aktu notarialnego na warunkach uzgodnionych przez strony .


§8. Wymagana jest uprzednio zgoda Rady Gminy w przypadku :

 1. sprzedaży

 2. darowizny

 3. sprzedaży za cenę obniżoną lub nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz Skarbu Państwa

 4. nieodpłatnego obciążania gruntu ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz Skarbu Państwa

 5. zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa

§9. W przypadku zbycia nieruchomości osobom fizycznym i prawnym ,

pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie , która spełnia jeden z warunków określonych w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami .


Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości


§10. 1. Nieruchomości lub ich części mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane przez Wójta Gminy na okres dłuższy niż 3 lata za zgodą Rady Gminy.

2. Nieruchomości mogą być wydzierżawiane lub wynajmowane na okres nie

przekraczający 3 lat przez Wójta Gminy .

3. Wyłonienia najemców i dzierżawców należy dokonywać każdorazowo w

postępowaniu przetargowym .

4. W przypadku nie wyłonienia w drodze przetargowej najemcy lub

dzierżawcy może być stosowany tryb bezprzetargowy.

5. Okres dzierżawy lub wynajmu ustala się biorąc pod uwagę w

szczególności :

 1. przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

 2. konieczność poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych do korzystania z nieruchomości

 3. przydatność i korzyści społeczne wynikające w wydzierżawienia lub wynajmu


  6. Wyboru dzierżawcy lub najemcy dokonuje się w drodze przetargu lub bez

przetargu w sytuacjach gdy mają miejsce okoliczności wykluczające udział dwu lub więcej zainteresowanych .


Najem innych składników mienia


§11. Zasady najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy w Aleksandrowie .


Zbywanie ruchomych składników mienia


§12. 1. Zbycia ruchomych składników mienia dokonują kierownicy gminnych

jednostek organizacyjnych , po uzyskaniu zgody Wójta Gminy wyrażonej w formie zarządzenia , podjętej na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej , zainteresowanej zbyciem mienia .

2. Wójt Gminy przed podjęciem zarządzenia o zbyciu mienia winien rozważyć

przydatność danego składnika mienia na potrzeby innej gminnej jednostki organizacyjnej.

3. W przypadku stwierdzenia przydatności mienia na potrzeby innej jednostki

organizacyjnej Wójt Gminy podejmuje zarządzenie o nieodpłatnym przekazaniu mienia na rzecz innej jednostki .


Przyjmowanie i dokonywanie darowizn mienia

§13 . 1. Przyjęcia darowizn nieruchomości na rzecz gminy lub dokonywanie

darowizn na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami .

2. Upoważnia się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do

przyjmowania darowizn ruchomych składników mienia , po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy wyrażonej w formie zarządzenia podjętego na wniosek kierownika gminnej jednostki organizacyjnej .

Sprzedaż lokali mieszkalnych


§14. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje w sposób i na zasadach określonych ustawą.


§15. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom ,

zajmującym wyżej wymienione lokale na podstawie umowy najmu , prawomocnego orzeczenia sądu lub innego tytułu do zajmowania lokalu mieszkalnego .


§16. Złożenie wniosków o nabycie lokali mieszkalnych , w warunkach określonych w §16 niniejszej Uchwały , przez ich najemców lub dzierżawców oznacza zwolnienie z obowiązku zbycia tych lokali w drodze przetargu .


§17. Nie podlegają sprzedaży lokale w budynkach :

 1. przeznaczonych do wyburzenia

 2. w których przewiduje się zmianę funkcji mieszkalnej na inną


  §18. 1. Ustalenie wartości lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z przepisami

ustawy , tj. na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Koszty wyceny lokali oraz przygotowania dokumentacji geodezyjnej ponoszą

Nabywcy , w terminie określonym w zawiadomieniu .

W przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z nabycia lokalu opłata nie podlega zwrotowi .

3. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ,

ustalonej zgodnie z ust.1 , w wysokości 20% lokalu , jeżeli spłata należności następuje jednorazowo .

4. Zapłata ceny sprzedaży lokalu może być na wniosek nabywcy rozłożona

na raty , nie dłużej niż na 4 lata . Roszczenia Gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu hipotecznemu .


§19. 1. W przypadku rozłożenia spłaty należności na roczne raty , stosuje się

następujące ulgi :

 1. 15% obniżki ceny sprzedaży lokalu – przy spłacie należności do 2 rat od dnia zawarcia umowy ;

 2. 10% obniżki ceny sprzedaży lokalu – przy spłacie należności do 3 rat od dnia zawarcia umowy ;

 3. 5% obniżki ceny sprzedaży lokalu – przy spłacie należności do 4 rat od dnia zawarcia umowy ;

przy czym w dniu zawarcia umowy sprzedaży winna zostać uiszczona kwota w wysokości 10% ceny sprzedaży lokalu .

2. Należność rozłożona na raty uiszczana będzie najpóźniej do dnia 31 marca

każdego roku .

3. W przypadku spłacania należności ratami , kwoty ratalne będą podlegały

oprocentowaniu według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP .

4. W przypadku zwłoki w spłacie należności ratalnej będą naliczane odsetki ustawowe.

5. Ratalny wykup podlega zabezpieczeniu hipotecznemu na własnościowy

prawie do lokalu .


§21. Tracą moc :

 1. Uchwała nr IX/59/95 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 27 kwietnia 1995 roku w


  sprawie ulg stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego gminy

 2. Uchwała nr XI/64/03 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie określania zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu .


§22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .