Uchwała Nr IV/24/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/24/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości

będących w zasobach mienia komunalnego Gminy Aleksandrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 , z 2006r. Nr 17 , poz. 128 oraz Nr 181 , poz. 1337) orazart.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 , poz. 2782 , z 2005r. Nr 130 , poz. 1087 , Nr 169 , poz. 1420 , Nr 175, poz. 1459 , z 2006r. Nr 64 , poz. 456 , Nr 104, poz. 708 , Nr 220 , poz. 1600 oraz Nr 220 , poz. 1601) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :


§1. Przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę zabudowaną budynkiem składającym się z dwóch pomieszczeń o powierzchni użytkowej 60,00m² położoną w obrębie wsi STARA gmina Aleksandrów stanowiącą własność komunalną Gminy Aleksandrów oznaczoną numerem ewidencyjnym 50 o pow. 1100m² .


§2. Przeznacza do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę wraz z częścią usytuowanego na niej budynku składającą się z dwóch pomieszczeń o powierzchni użytkowej 44,52m² położoną w obrębie wsi RECZKóW NOWY gmina Aleksandrów stanowiącą własność komunalną Gminy Aleksandrów oznaczoną numerem ewidencyjnym 146/5 o pow. 3000m² .


§3.Warunki i termin przetargu na działki zabudowane wymienione w §1 i §2 poda Wójt Gminy w formie ogłoszenia .


§4.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .