Uchwała Nr IV/23/2007

Uchwały

UCHWAŁA NR IV/23/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 16 marca 2007 roku


w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży działki położonej w obrębie wsi

Ciechomin stanowiącej własność Gminy AleksandrówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271 , Nr 214 , poz. 1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz. 1568 , z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 , Nr 116 , poz. 1203 , z 2005r. Nr 172 , poz. 1441 , Nr 175 , poz. 1457 z 2006r. Nr 17 , poz. 128 oraz Nr 181 , poz. 1337 ) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281 , poz. 2782 , z 2005r. Nr 130 , poz. 1087 , Nr 169 , poz. 1420 , Nr 175, poz. 1459 , z 2006r. Nr 64 , poz. 456 , Nr 104, poz. 708 , Nr 220 , poz. 1600 oraz Nr 220 , poz. 1601) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108) Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala co następuje :


§1. Przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę położoną w obrębie wsi Ciechomin gmina Aleksandrów stanowiącą własność komunalną Gminy Aleksandrów oznaczoną numerem ewidencyjnym 124 o pow. 8300m² stanowiącą w terenie użytek rolno-leśny .


§2. Warunki i termin przetargu na działkę wymienioną w §1 poda Wójt

Gminy w formie ogłoszenia .


§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .