Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia

 

Aleksandrów , dnia 22.03.2007r
Znak:GR.OŚ.7624-1/2007

 
P O S T A N O W I E N I E

 
Na podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRóW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150

p o s t a n a w i a m

o d s t ą p i ć od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150

U z a s a d n i e n i e :

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2007 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150
Pismem Nr UG.OŚ.7624-1/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. oraz do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii w formie postanowienia na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .
Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów - nie jest konieczne.
Z uwagi na powyższe , zostało wydane stosowne Postanowienie przez Starostwo Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(Nr RS.V.7633-36/07 z dnia 13 marca 2007 roku) , na podstawie którego przedmiotowy organ ochrony środowiska odstąpił od obowiązku sporządzenia powyższego raportu .
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. pismem Nr PPIS-ON-ZNS-440/41/07 z dnia 13 marca 2007 roku poinformował tut. Urząd , iż na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawnych dla planowanego przez Gminę przedsięwzięcia , brak jest obecnie podstaw do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny .
Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji .

P O U C Z E N I E

Na niniejsze Postanowienie zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania .

Otrzymują :

 1. P. Kowalska Ewa (sołtys wsi Ostrów)
  zam. Ostrów nr 3
  26-337 Aleksandrów
  - celem poinformowania mieszkańców sołectwa Ostrów
 2. Urząd Gminy Aleksandrów
  w/m
  - Referat Gospodarki Przestrzennej ,
  Komunalnej i Gruntami ,
  Rolnictwa i Ochrony Środowiska
3. BIP – UG Aleksandrów
Do wiadomości :

1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.
  - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Aleje 3-go Maja33
  97-300 Piotrków Tryb.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.
  Aleje 3-go Maja 8
  97-300 Piotrków Tryb.