Uchwała Nr IV/25/2007

Uchwały


UCHWAŁA Nr IV/25/2007
RADY GMINY W ALEKSANDROWIE
z dnia 16 marca 2007r

w sprawie: zmiany uchwały Nr III / 14 / 2006 Rady Gminy w Aleksandrowie
                    z dnia 29 grudnia 2006 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok.
 
Na podstawie art.18 ust.2pkt.15ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1591, zmiany: z 2002 r. Dz.U. nr 23 ,poz.220; nr 62, poz.558; Nr 113,poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271 i Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. nr 80,poz. 717, Dz.U. nr 162 póz. 1568/ oraz art.4¹ ust.1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 147, póz. 1231, zm: z 2002 r. Dz.U. Nr 167, poz.1372,zm. przen. z 2001 r. Dz.U. Nr 128, poz.1401, z 2003 r. Dz.U. nr 80, póz. 719 i Dz.U. Nr 122, poz.1143/, Dz.U.,z 2004 roku Nr 29 ,poz. 257,Nr 99,poz.1001,Nr 152 poz.1597/,zm.z 2005 roku Dz.U.Nr 273,poz.2703,Nr 23,poz.186,Nr 132,poz.1110,Nr 155,poz.1298,Nr 179,poz.1485 Rada Gminy w Aleksandrowie uchwala, co następuje:

§ l. Dokonać zmiany PRELIMINARZA w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Aleksandrów na 2007 rok stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały w ten sposób, że:

  • w punkcie 3 kwotę 24.000,00zł zastąpić kwotą 11.200,00zł
  • w punkcie 7 kwotę 5.000,00zł zastąpić kwotą 17.000,00zł
  • w punkcie 11 kwotę 3.300,00zł zastąpić kwotą 4.100,00zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.