Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 02.04.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-1/2007

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :


  • wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków do INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów – Referat Gospodarki Przestrzennej , Komunalnej i Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 103.