Zarządzenie Nr 5/2007

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 5/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 marca 2007 roku
 
w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok
               i planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
               Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów ustala co następuje:
 
 
§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2007 rok do Uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 maca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.
 
 
§ 2. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.