Zarządzenie Nr 6/2007

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 6/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 27 marca 2007 roku
 
 
 
w sprawie: ustalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
                i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Urząd Gminy w
                Aleksandrowie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji
                rządowej realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
                Aleksandrowie w 2007 roku.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135, poz. 955) Wójt Gminy Aleksandrów ustala co następuje:
 
§ 1. Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 w kwotach:
dochody 1.850.210,00 zł
wydatki 70.810,00 zł

§ 2. Ustalam plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z wykonywaniem zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 25.122,00 zł.

§ 3. Ustalam plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie w 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie:
wydatki 1.779.400,00 zł.

§ 4. Ustalam plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymanych z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. realizowanych przez Urząd Gminy w Aleksandrowie w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 w kwotach:
dochody 763,00 zł
wydatki 763,00 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.