Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 12.04.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-2/2007


P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRóW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Ostrów o długości 1724m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 150


p o s t a n a w i a m


o d s t ą p i ć od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63


U z a s a d n i e n i e :


Wnioskiem z dnia 23 marca 2007 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63.

Pismem Nr UG.OŚ.7624-2/2007 z dnia 27 marca 2007 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii w formie postanowienia na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (modernizacji) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63 - nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe , zostało wydane stosowne Postanowienie przez Starostwo Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(Nr RS.V.7633-74/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku) , na podstawie którego przedmiotowy organ ochrony środowiska odstąpił od obowiązku sporządzenia powyższego raportu .


Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji .


P O U C Z E N I E


Na niniejsze Postanowienie zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania .


Otrzymują :

1. P. Brzozowski Mariusz (sołtys wsi)
    zam. Skotniki nr 12
    26-337 Aleksandrów
    - celem poinformowania mieszkańców sołectwa Skotniki

2. Urząd Gminy Aleksandrów
    w/m
    - Referat Gospodarki Przestrzennej ,
    Komunalnej i Gruntami ,
    Rolnictwa i Ochrony Środowiska

3. BIP – UG Aleksandrów

4. a/a

Do wiadomości :


- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.
    - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
    Aleje 3-go Maja33
    97-300 Piotrków Tryb.