Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego.

Komunikaty i ogłoszenia
 
URZĄD GMINY w ALEKSANDROWIE
OGŁASZA NABóR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RADCY PRAWNEGO

 

w wymiarze 1/5 etatu

 
 

1.    Wymagania niezbędne:

    a)    wykształcenie wyższe prawnicze,

    b)    wpis na listę radców prawnych,

    c)    obywatelstwo polskie,

    d)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    e)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

    f)     nieposzlakowana opinia,

    g)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

2.    Wymagania dodatkowe:

    a)    doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego,

    b)    dobra obsługa komputera (MS Office lub Word i bazy aktów prawnych),

    c)    umiejętność pracy w zespole,

    d)    wysoka kultura osobista,

    e)    samodzielność oraz umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

do obowiązków radcy prawnego należeć będzie obsługa prawna Urzędu Gminy w Aleksandrowie, w szczególności:

    a)    sporzadzanie opinii prawnych,

    b)    opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,

    c)    występowanie przed sądami i urzedami,

    d)    zastępstwo prawne i procesowe.

4.    Wymagane dokumenty:

     a)    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

    b)    list motywacyjny,

    c)    poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,

    d)    poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu stwierdzającego wpis na listę radców prawnych,

    e)    kwestionariusz osobowy

    f)     oświadczenia: o stanie zdrowia, obywatelstwie i niekaralności,

    g)    referencje. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie, pokój nr 9, lub pocztą na adres Urzędu – 26-337 Aleksandrów 39B, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego ” w terminie do dnia 4 maja 2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.aleksandrow.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy         dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142,   poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.