Uchwała Nr V/26/2007

Uchwały

 

UCHWAŁA Nr V/26/2007
RADY GMINY w ALEKSANDROWIE
z dnia 11 kwietnia 2007 roku


w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Na podstawie art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 pkt 31, art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 1. Powiadamia się Panią Teresę Małecką – Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Aleksandrowie, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszej uchwały, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r., zwanego „oświadczeniem lustracyjnym”.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.

§ 2. Informuje się Panią Teresę Małecką, że niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji publicznej z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego doręczenia Pani Teresie Małeckiej – Skarbnikowi Gminy jednego egzemplarza niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do przyjęcia oświadczenia lustracyjnego od Pani Teresy Małeckiej – Skarbnika Gminy i niezwłocznego przekazania tego oświadczenia do właściwego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.