Zarządzenie Nr 10/2007

Zarządzenia

 

Zarządzenie Nr 10/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 17 kwietnia 2007 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok.


Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 82.085,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 82.085,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
dochody 9.030.246,00 zł
wydatki 9.717.923,00 zł.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.