Zapytanie ofertowe - „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW”

Przetargi

W związku z realizacją projektu „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW” współfinansowanego ze środków   Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 , Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne”.
zapraszam do przedstawienia oferty cenowej na dostawę  narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych do wyposażenia pracowni szkolnych w Gminie Aleksandrów

Postępowanie jest prowadzone na zasadach Kodeksu Cywilnego – nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień Publicznych” - art. 4 ust. 8. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Aleksandrów Nr 32/2010 z dnia 28.07.2010r.- w sprawie udzielenia zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. z wykorzystaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263) zwanym w skrócie pzp.

SIWZ wraz z załącznikami >>