Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za I kwartał 2007r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów

za I kwartał 2007 roku


Wyszczególnienie Plan Wykonanie

                                                                  (po zmianach)                                 (po zmianach)


A. Dochody                                                    8.948.161,00                                 2.627.895,97


B. Wydatki                                                     9.635.838,00                                 1.967.844,03

w tym: wydatki bieżące                                    8.134.838,00                                 1.959.677,35

wydatki majątkowe                                          1.501.000,00                                 8.166,68


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                               -687.677,00                                   660.051,94


D. Finansowanie (D1-D2)                                  687.677,00                                   -100.152,85


D1. Przychody ogółem:                                     2.201.201,00                                 47.971,90

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                        2.201.201,00                                 0,00

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE 

                                                                   387.677,00                                     0,00

b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )            0,00                                              47.971,90


D2. Rozchody ogółem:                                      1.513.524,00                                 148.124,75

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                            1.513.524,00                                 148.124,75

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE 

                                                                   1.077.387,00                                 30.000,00


Aleksandrów, dnia 30.04.2007r.