Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia


Aleksandrów , dnia 08.05.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-3/2007


P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRóW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków :

 • Urzędu Gminy w Aleksandrowie

 • Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

 • Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie

na działkach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 389, 342, 391/25, 391/22 , 391/24, 391/21, 391/23, 391/20, 391/17, 390/5, 391/18, 390/2, 391/15, 391/16, 391/19, 390/3 i 390/4 położonych we wsi Aleksandrów gmina Aleksandrów


p o s t a n a w i a m


o d s t ą p i ć od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków :

 • Urzędu Gminy w Aleksandrowie

 • Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

 • Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie

na działkach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 389, 342, 391/25, 391/22 , 391/24, 391/21, 391/23, 391/20, 391/17, 390/5, 391/18, 390/2, 391/15, 391/16, 391/19, 390/3 i 390/4 położonych we wsi Aleksandrów gmina Aleksandrów


U z a s a d n i e n i e :


Wnioskiem z dnia 30 marca 2007 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków :

 • Urzędu Gminy w Aleksandrowie

 • Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

 • Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie

na działkach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 389, 342, 391/25, 391/22 , 391/24, 391/21, 391/23, 391/20, 391/17, 390/5, 391/18, 390/2, 391/15, 391/16, 391/19, 390/3 i 390/4 położonych we wsi Aleksandrów gmina Aleksandrów

Pismem Nr UG.OŚ.7624-3/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. o wydanie opinii na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków :

 • Urzędu Gminy w Aleksandrowie

 • Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

 • Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie

na działkach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 389, 342, 391/25, 391/22 , 391/24, 391/21, 391/23, 391/20, 391/17, 390/5, 391/18, 390/2, 391/15, 391/16, 391/19, 390/3 i 390/4 położonych we wsi Aleksandrów gmina Aleksandrów - nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe Starostwo Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydało decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia oraz zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na fakt , iż w/w przedsięwzięcie nie zalicza się do znacząco oddziałujących na środowisko

(Nr RS.V.7633-88/07 z dnia 25 kwietnia 2007 roku) .

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb. poinformował tut. Urząd pismem Nr PPIS-ON-ZNS-440/66/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku , iż przedsięwzięcie polegające na budowie oczyszczalni ścieków z drenażem w Aleksandrowie o przepustowości 6,5m³/d nie zostało zakwalifikowane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko .


Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji .


P O U C Z E N I E


Na niniejsze Postanowienie zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) służy

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania .


Otrzymują :


1. P. Rogoziński Janusz (sołtys wsi)

  zam. Aleksandrów nr 24

  26-337 Aleksandrów

  - celem poinformowania mieszkańców sołectwa Aleksandrów

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

  26-337 Aleksandrów

  P. Janina Leśniewska

 1. Szpital Rejonowy w Piotrkowie Tryb.

  ul. Roosevelta nr 3

  97-300 Piotrków Tryb.

4. Urząd Gminy Aleksandrów

  w/m

  - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

  Komunalnej i Gruntami ,

  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. BIP – UG Aleksandrów

 2. a/aDo wiadomości :


1. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

  - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Aleje 3-go Maja33

  97-300 Piotrków Tryb.

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

  w Piotrkowie Tryb.

  ul. Aleje 3-go Maja 8

  97-300 Piotrków Tryb .