Postanowienie

Komunikaty i ogłoszenia
Aleksandrów , dnia 08.05.2007r

Znak:GR.OŚ.7624-4/2007


P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art.51 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) oraz art.123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku GMINY ALEKSANDRóW w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km


p o s t a n a w i a m


o d s t ą p i ć od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego naremoncie drogi gminnej Siucice-Justynóww granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km


U z a s a d n i e n i e :


Wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2007 roku Gmina Aleksandrów wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości 2 461,05km .

Pismem Nr UG.OŚ.7624-4/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku Urząd Gminy w Aleksandrowie zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii w formie postanowienia na temat sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia , mogącego znacząco oddziaływać na środowisko .

Po przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury stwierdzono , że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Siucice-Justynów w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 285 i 348 o długości

2 461,05km - nie jest konieczne.

Z uwagi na powyższe , zostało wydane stosowne Postanowienie przez Starostwo Powiatowego w Piotrkowie Tryb. - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Nr RS.V.7633-89/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku) , na podstawie którego przedmiotowy organ ochrony środowiska odstąpił od obowiązku sporządzenia powyższego raportu .


Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji .


P O U C Z E N I E


Na niniejsze Postanowienie zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku

 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.) służy

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.

za pośrednictwem Wójta Gminy w Aleksandrowie , w terminie 7 dni od daty otrzymania .


Otrzymują :


1. P. Wnuk Jolanta (sołtys wsi)

  zam. Siucice nr 64

  26-337 Aleksandrów

  - celem poinformowania mieszkańców sołectwa Siucice

2. P. Smak Andrzej (sołtys wsi)

  zam. Siucice Kolonia nr 30

  26-337 Aleksandrów

  • celem poinformowania mieszkańców sołectwa Siucice Kolonia

3. P. Wroniszewski Grzegorz (sołtys wsi)

  zam. Justynów nr 24

  26-337 Aleksandrów

- celem poinformowania mieszkańców sołectwa Justynów

4. Urząd Gminy Aleksandrów

  w/m

  - Referat Gospodarki Przestrzennej ,

  Komunalnej i Gruntami ,

  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. BIP – UG Aleksandrów

 2. a/a

Do wiadomości :


- Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

  - Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

  Aleje 3-go Maja33

  97-300 Piotrków Tryb.