Zarządzenie Nr 12/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 kwietnia 2007 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia

                27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego

                budżetu gminy na 2007 rok i planu finansowego przychodów

                i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

                Wodnej na 2007 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów ustala, co następuje:


§ 1. W załączniku Nr 1 zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy Aleksandrów z dnia 27 marca 2007 roku wprowadza się zmiany:

1. skreśla się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 300,00 zł.

Plan po zmianie w rozdziale 75616 stanowi kwotę 399.900,00zł

2. ustala się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.300,00 zł.

Plan po zmianie w rozdziale 75618 stanowi kwotę 20.300,00 zł


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.