Zarządzenie Nr 13/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 13/2007

Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia 30 kwietnia 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rokNa podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz § 14 pkt 3 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok Wójt Gminy Aleksandrów u s t a l a, co następuje:

            § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11.994,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

        § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.994,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.


            § 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.036.895,00 zł

wydatki 9.772.544,00 zł.


            § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok.


            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2.