Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Komunikaty i ogłoszenia

Aleksandrów , dnia 18.05.2007r

Znak: GR.OŚ.7624-3/2007

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m


że na wniosek GMINY ALEKSANDRóW zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie :


  • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z drenażem rozsączającym dla budynków :

    1. Urzędu Gminy w Aleksandrowie

    2. Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

    3. Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie

na działkach gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 389, 342,

391/25, 391/22 , 391/24, 391/21, 391/23, 391/20, 391/17, 390/5, 391/18, 390/2, 391/15,

391/16, 391/19, 390/3 i 390/4 położonych we wsi Aleksandrów gmina Aleksandrów

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129 , poz. 902 z późn. zm.) informuję o możliwości składania uwag i wniosków do INFORMACJI O ODDZIAŁYWANIU PLANOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów – Referat Gospodarki Przestrzennej , Komunalnej i Gruntami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 103.