Zarządzenie Nr 16/2007

Zarządzenia


Zarządzenie Nr 16/2007
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 maja 2007 roku

 
 

w sprawie : przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Aleksandrów uprawnień do dokonywania                           przeniesień w planie wydatków oraz uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja                 w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w roku                         następnym.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), § 14 pkt 5 i 6 uchwały Nr IV/17/2007 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zarządza się co następuje:

 
 

§ 1. Upoważniam kierowników jednostek organizacyjnych gminy Aleksandrów:

1.     Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie
2.     Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie nad Czarną
3.     Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skotnikach
4.     Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną
5.    
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

do:

    - dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału
       z wyjątkiem z wyjątkiem przeniesień wydatków z § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,

    - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym tj. 2008 jest niezbędna dla                       zapewnienia ciągłości jednostki i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.-