Zarządzenie Nr 17/2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr  17/2007
Wójta Gminy Aleksandrów

z dnia  17 maja 2007 roku

 
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
 
 

                  Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Aleksandrów u s t a l a, co następuje:

                 

                 § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16.617,24 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

     

                 § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16.617,24 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

                 § 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody     9.075.269,24 zł

wydatki      9.810.918,24 zł.

 

                 § 4. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złożone będzie łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 rok.

 

                 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Załącznik Nr 1>>
Załącznik Nr 2>>