Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006r

Informacje i komunikaty

I N F O R M A C J A

(art.14 pkt 2 – ustawy o finansach publicznych)

o wykonaniu budżetu Gminy Aleksandrów za 2006 roku


I Wyszczególnienie

                                                                                        Plan                             Wykonanie

                                                                                        (po zmianach)                (po zmianach)


A. Dochody                                                                         9.052.311,50                 8.753.488,79


B. Wydatki                                                                          9.902.288,50                 9.134.650,58

w tym: wydatki bieżące                                                         8.391.538,50                 7.692.834,34

wydatki majątkowe                                                               1.510.750,00                 1.441.816,24


C. Nadwyżka/deficyt (A-B)                                                     -849.977,00                  -381.161,79


D. Finansowanie (D1-D2)                                                        849.977,00                    429.133,69


D1. Przychody ogółem:                                                           1.269.088,50                 848.244,18

z tego:

a) kredyty i pożyczki                                                             1.229.565,50                  808.721,13

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE                        332.454,00                    330.721,13

b) inne źródła (wolne środki z 2005 roku )                                  39.523,00                      39.523,05


D2. Rozchody ogółem:                                                            419.111,50                    419.110,49

z tego:

a) spłaty kredytów i pożyczek                                                  419.111,50                    419.110,49

z tego:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków

pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE  25.230,00                       25.228,99


II Wymagalne zobowiązania     820,67 zł


III Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego - „0”


IV Udzielone poręczenia i gwarancje - „0”Aleksandrów, dnia 28.05.2007r.