Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.46a ust.5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 , poz. 627 z późn. zm.) oraz. art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. )


Wójt Gminy w Aleksandrowie zawiadamia , że na wniosek :

Inwestora :

GMINY ALEKSANDRóW”

26-337 Aleksandrów

została wydana w dniu 12 czerwca 2007 roku decyzja Nr : GR.OŚ.7624-2/2007

ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :


  • przebudowie (modernizacji) drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych na

    odcinku Skotniki- Józefów Nowy o długości 1667m w granicach istniejącego pasa drogowego o nr ewid. 897 i 63


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/wym. decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 27 czerwca 2007 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów - pokój nr 103.