Ogłoszenie

Komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E


W związku z upływem kadencji ławników ludowych w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2008 – 2011, Rada Gminy w Aleksandrowie dokona ich wyboru spośród zgłoszonych kandydatów.

Kandydatów na ławników

należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie

do 30 czerwca 2007 r.

w sekretariacie Urzędu Gminy w Aleksandrowie

na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Gminy).


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.


Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi sądów,

 2. stowarzyszenia,

 3. organizacje związkowe,

 4. organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 5. co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:

 1. zgłaszają związki zawodowe,

 2. organizacje pracodawców.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się:

 1. 3 aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,

 3. oświadczenia kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 25 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest pierwsza osoba wymieniona na liście.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370), oraz zgłoszenia złożone po upływie terminu, pozostawia się bez biegu.


Przewodniczący Rady Gminy w Aleksandrowie

Grzegorz Józefowski