Uchwała Nr VII/35/2007

Uchwały
Uchwała Nr VII/35/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2


§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody 9.115.269,24 zł

wydatki 9.850.918,24 zł


§ 4. Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 5. Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 6. Planowany deficyt stanowi kwotę 735.649,00 zł i zostanie pokryty:

  1. zaciąganymi kredytami i pożyczkami w kwocie 687.677,00 zł

  2. wolnymi środkami z 2006 roku w kwocie 47.972,00 zł


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 >>
Załącznik Nr 2 >>
Załącznik Nr 3 >>
Załącznik Nr 4 >>
Załącznik Nr 5 >>