Uchwała NR VII/36/2007

Uchwały

Uchwała Nr VII/36/2007

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia 06 czerwca 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr II/5/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Aleksandrowie u c h w a l a, co następuje:


§ 1. W uchwale budżetowej Nr II/5/2006 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi dokonuje się zmian :

  1. Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Gmina Aleksandrów zaciągnie pożyczkę do kwoty 247.677,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2007 rok

  1. Paragraf 2 uchwały otrzymuje brzmienie”

2. Zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie umożliwi realizację i zapewni płynność projektu „Zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach” ujętego w planie inwestycyjnym i uchwale budżetowej Rady Gminy na 2007 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Wójt Gminy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-